Общи условия за ползване

Общи принципи

Настоящите Общи условия представляват споразумение между Вас (като потребител и/или посетител) и „AvioClaim“, наричано по-долу “Дружеството ”), касаещо условията, при които AvioClaim предлага информацията, софтуера, продуктите и услугите, предоставени на или чрез www.avioclaim.com (наричани “Услугите” или “www.avioclaim.com”). Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите общи условия.

В настоящите общи условия се използваха следните дефиниции:

„AvioClaim“ означава  „Адвокатско дружество „Георгиев и Петров““, БУЛСТАТ BG177338147, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1000, ул. „Московска“ № 21, вх. Б, ет. 3

“Регламент 261/2004”: Европейски регламент №261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11.02.2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети.

“Клейм”: Иск срещу авиокомпания за парично обезщетение на пътник, произлизащ от правото на обезщетение от Европейски регламент №261/2004

“Клиент”: Всяко физическо лице, което приема тези Общи условия

“Обезщетение”: Парична сума, която се изплаща от авиокомпания на самолетен пътник

Настоящите Общи условия обвързват всички потребители на www.avioclaim.com, наричано по-долу „Дружеството “. С натискане на бутона „Прочетох и съм съгласен с Общите условия“, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

  1. Предмет на договора и предлагани услуги

Платформата е собственост на “Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“, БУЛСТАТ BG177338147, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. „Московска“ № 21, вх. Б, ет. 3. Това е Дружеството, с което ще сключите договор за възлагане на събиране на вземане.

Дружеството  полага усилия за осигуряване на парично обезщетение на самолетни пътници на база на Регламент 261/2004, като събира вземания от авиокомпании, дължащи обезщетение, съгласно посочено в Регламента.

Крайната цена на услугите на Дружеството е в размер на 24% с включен ДДС от размера на реално събраното обезщетение. Дружеството  поема всички разноски за държавни такси, адвокатски хонорари, съдебни експертизи и преводи.

  1. Общи разпоредби
    2.1. Дружеството не поема задължение за гарантиран резултат, като не е обвързано и от становището, представено при запитване от клиент посредством страницата или по друг начин, относно възможността за успех на всеки отделен случай.

    2.2. Дружеството предлага услуги свързани единствено с комуникацията със съответната авиокомпания, администрирането на съответния клейм и при желание на клиента може да съдейства със съдебното претендиране на всеки отделен клейм в случаите, в които не бъде постигнато доброволно споразумение с авиокомпанията.

    2.3. За всеки отделен случай клиентът следва да посочи изискуемата на сайта информация посредством предвидените в него способи за събиране на съответната информация. След успешното попълване на всички документи, предвидени на сайта, клиентът ще получи имейл с копие от подписаните от него документи.

2.4. След попълване на всички изискуеми документи клиентът получава имейл, потвърждаващ успешното сключване на споразумението.

2.5. Дружеството си запазва правото да сключва споразумения с клиентите и посредством други приложения или в проста писмена форма.

2.6. Ако клиентът има възражения/предложения за измяна на клаузите в споразумението, то той може да ги отправи до Дружеството посредством посочения електронен адрес. Дружеството не е обвързано от предоставяните възражения/предложения.

  1. Сключване на споразумение

3.1 С попълване на всички полета във формата за подаване на AvioClaim , клиентът прави правно обвързващо предложение към Дружеството  за сключване на споразумение. Дружеството приема предложението за споразумение, като писмено, включително по електронна поща, съобщи на клиента, че потвърждава направената заявка. С потвърждаването на заявката се счита, че договорът между Дружеството и клиента е сключен.

3.2 Информацията, която клиентът попълва във формулярите и документите на интернет страницата на Дружеството, а именно – име, ЕГН, авиокомпания, номер на полет, телефонен номер и имейл адрес на клиента, трябва да бъде точна и отговаряща на самоличността на клиента.

3.3. Всички данни, предоставени във връзка със сключването на споразумението, се обработват от Дружеството съгласно Политиката за поверителност, като основанието за обработката им е сключването на споразумение, а целите – за изпълнението на същоото.

3.4. Подписването на съответните документи става посредством приложение на сайта. Полагането на подпис има правно обвързваща сила и съответства на изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. (ЗЕДЕУУ). Всеки документ, подписан от клиента, ще бъде изпращан на посочената електронна поща не по-късно от 24 часа от успешното завършване на попълване на изискуемите документи.

Плащане и комисиона

4.1 Дружеството  получава комисиона само при успешно осигуряване на обезщетението за клиента. В случай на неуспех, клиентът не дължи възнаграждение на Дружеството.

4.2 Веднага след получаване на сумата на обезщетението, Дружеството е задължено в максимално кратък срок да изплати изцяло и в пълен размер обезщетението на клиента.

4.3 Обезщетението се получава по банкова сметка на Дружеството  или на упълномощен от клиента адвокат. В 3-дневен срок от получаването на сумата Дружеството е задължено да заплати преведената сума, след приспадане на комисионната.

4.4. Ако клиентът получи обезщетението си по своята банкова сметка от съответния авиопревозвач, то той се задължава да уведоми за получената сума Дружеството в срок от 3  (три) работни дни от постъпването на плащането. В този случай клиентът се задължава да преведе 24% с включен ДДС от сумата по сметка на Дружеството.

4.5 Клиентът се задължава да информира писмено Дружеството за своята банкова сметка. В случай на промяна на банковата сметка, клиентът следва да уведоми Дружеството в срок от 3 (три) дни от настъпване на промяната. Всякакви банкови и други такси по превода са за сметка на клиента.

Права и задължения на клиента

5.1 Клиентът има възможност да разглежда сайта www.avioclaim.com  и да отправя предложение за сключване на споразумение за използване на услугите на Дружеството чрез съответните форми, достъпни на сайта..

5.2 Клиентът има право да се информира за състоянието на своя иск за обезщетение като се свърже с Дружеството посредством функционалностите на сайта или на посочената електронна поща. Дружеството може да уведомява клиента за статуса на неговия иск в случаите, в които неговото съдействие е необходимо за успешното придвижване на иска.

5.3 Всеки клиент на Дружеството се задължава да помага за успешното провеждане на процедурата по изискване на обезщетение, като предоставя точна информация, всички налични документи и доказателства (напр. бордна карта, резервация или други). Клиентът се задължава да изпраща всякаква полезна информация, която има отношение към правото му на обезщетение, към Дружеството незабавно след получаването или откриването й.

5.4. Клиентът се задължава незабавно да информира Дружеството ако авиокомпанията се свърже директно с него и му изпрати заместител на обезщетението (напр. ваучер или талон за намаление), както и парично обезщетение.

5.5. След сключване на Споразумението, представляващо съгласие за ползване на услугите на платформата „Авиоклейм“, клиентът се задължава да не се свързва с други фирми и агенти, предоставящи същите или сходни услуги. Клиентът следва да се обръща към Авиокомпанията изключително посредством Дружеството, като всякакви действия, предполагащи уреждане на въпросния спор след датата на сключване на споразумението не отменят задължението на Клиента да заплати уговореното възнаграждение.

5.6. Клиентът има право да се откаже от услугите на Дружеството след сключване на споразумение. Условията за отказ от услугите са описани в Раздел 7 от настоящите общи условия.

Права и задължения на Дружеството

6.1 Дружеството има право да откаже да поеме случай и да предостави услугите си на клиент, отправил предложение за споразумение чрез сайта www.avioclaim.com.

6.2. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Дружеството, като то се задължава да уведоми потребителя/клиента за промените в Общите условия посредством публикуване на видно място на страницата съобщение за измененията, които влизат в сила след 7 календарни дни.

6.3. Дружеството си запазва правото по всяко време да прекратява или ограничава достъпа до сайта www.avioclaim.com и предоставяните посредством него услуги. Дружеството си запазва правото да модифицира или прекратява (временно или окончателно) елемент от услугите си, без да посочва причина за това.

Право на потребителя да се откаже от споразумението

7.1 Всеки клиент, сключил споразумение с Дружеството за услугите, предлагани посредством платформата „Авиоклейм” през интернет страницата www.avioclaim.com, има право да се откаже от него в срок от 14 дни след сключването му без да назовава причина за решението си. Прекратяването на споразумението може да бъде изпратено до Дружеството по имейл: legal@avioclaim.com или на адреса на дружеството.

7.2. В случай на упражняване правото на отказ, Дружеството следва да върне всички предоставени документи, във връзка с предмета на споразумението. Ако в този срок Дружеството е предприело действия за претендирането на обезщетението към авиокомпанията, то има право да получи уговореното възнаграждение.

7.3. След изтичане на този срок Клиентът може да се откаже от споразумението си с Дружеството  само при изрично постигнато писмено съгласие и заплащане на административна такса за работата по случая в размер на 150 лева за всеки отделен случай.

Заключителни разпоредби

8.1 Страните се съгласяват, че всички възникнали спорове ще се разрешават от компетентния български съд, съгласно изискванията на приложимото българско право.

8.2 Настоящите общи условия са приети на 14.08.2019 г.