Настоящите Общи условия представляват споразумение между Вас (като клиент) и „Уеб Тех Медия“ ЕООД, ЕИК 203738430, със седалище и адрес на управление гр. София, 1510, район Подуяне, ул.Тополница No 6, вх. 1, ет. 1, ап. 1,  (наричано по-долу за краткост “Авио клейм”), касаещо условията, при които “Авио клейм” предлага информацията, софтуера, продуктите и услугите, предоставени на или чрез www.avioclaim.com (наричани по-долу “Услугите”). Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите общи условия, правила и клаузи в този документ.

1.    Използвани понятия

В тези Общи условия, понятията имат следното значение:

1.1. „Споразумение“: споразумение между клиента и “Авио клейм”, до което се стига след прочитане и приемане на тези Условия за ползване от клиента или изрично писмено споразумение.

1.2. „Регламент (ЕО) 261/2004“: Европейски Регламент № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети.

1.3. „Формуляр за Иск”: документът с който клиентът, приел Общите условия за ползване, предоставя информация на “Авио клейм” oт негово име да предяви иск срещу авиокомпания за парично обезщетение, произлизащо от правото на обезщетение от Европейски Регламент 261/2004.

1.4 Клиент: всяко физическо лице, което приема тези  общи Условия за ползване. Чрез сключването на споразумение с “Авио клейм”, Клиентът гарантира, че той/тя и има правоспособност да влиза в такова споразумение.

 

1.5. „Обезщетение“: парична сума, която трябва да бъде изплатена на физическо лице клиент на авиокомпания в предвидените от Регламент 261/2004 случаи.

1.6. „Калкулатор на обезщетение“: страница на сайта на “Авио клейм”, в която всеки клиент/потребител може да изчисли вероятността за получаване на обезщетение и неговия размер. Размерът на обезщетението, показан в крайния резултат от попълването на всички полета, не представлява обвързващо предложение за договор от страна на “Авио клейм”.

2. Общи принципи

2.1. Общите условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „Прочетох и съм съгласен с Общите условия“, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

3. Предмет на договора и предлагани услуги

3.1. “Авио клейм” полага усилия за осигуряване на парично обезщетение на самолетни пътници на база на Европейски Регламент 261/2004, като събира вземания от авиокомпании, дължащи обезщетение.

3.2. Размерът на паричното обезщетение, което всеки клиент може да провери в „Калкулатора на обезщетение“ сред страниците на aviovlaim.com не представлява обвързващо предложение за договор. Крайната цена на услугите на “Авио клейм” се прилага след успешно осигуряване на обезщетение за клиента и представлява комисиона от 20% (включваща ДДС) от размера на обезщетението.

4. Сключване на споразумение

4.1. С попълване на всички полета в „Калкулатора на обезщетение“ и съгласие с Общите условия и изпращане на заявката за използване на услугите на “Авио клейм” или подписването й на хартиен носител, клиентът прави правно обвързващо предложение към “Авио клейм” за сключване на споразумение. “Авио клейм” приема предложението за споразумение, като писмено, включително по електронна поща съобщи на клиента за решението си да предостави услугите си.

4.2. Информацията, която клиентът попълва във формулярите и документите на “Авио клейм”, а именно номер на полета, име, телефонен номер и имейл адрес на клиента, трябва да бъде точна и отговаряща на самоличността на клиента.

5. Плащане и комисиона

5.1. Авио клейм получава комисиона само при успешно осигуряване на обезщетението за клиента. В случай на неуспех, клиентът не е задължен да заплаща за услугите на “Авио клейм”.

5.2. Размерът на комисионата представлява 20 % от сумата на обезщетението и включва ДДС.

5.3. Според споразумението и настоящите общи условия “Авио клейм” има право да вземе уговорената комисиона от сумата на обезщетението, преди да преведе останалата част по сметката на клиента.

5.4. Веднага след получаване на сумата на обезщетението и задържане на комисионата, “Авио клейм” е задължен в максимално кратък срок да изплати останалата част от обезщетението на клиента.

5.5. Клиентът се задължава да информира писмено “Авио клейм” за своята банкова сметка, за целите на банковия превод на сумата от обезщетението. Авио клейм се задължава да избере най-изгодния начин за паричен превод, като предпочита възможностите за банков превод. Всякакви банкови и други такси по превода са за сметка на клиента.

6. Права и задължения на клиента

6.1. Клиентът има възможност да разглежда сайта на avioclaim.com и да отправя предложение за сключване на споразумение за използване на услугите на “Авио клейм” чрез съответните форми.

6.2. Клиентът има право да се информира за състоянието на своя иск за обезщетение като се свърже с “Авио клейм” по телефон, Skype или електронна поща. Освен това клиентът редовно ще получава писмена информация по електронна поща за статуса на неговия иск.

6.3. Всеки клиент на “Авио клейм” се задължава да помага за успешното провеждане на процедурата по изискване на обезщетение, като предоставя точна информация, документи и доказателства (напр. бордна карта, резервация или други). Клиентът се задължава да изпраща всякаква полезна информация, която има отношение към правото му на обезщетение, към “Авио клейм” незабавно след получаването й. Клиентът се задължава незабавно да информира “Авио клейм”, ако авиокомпанията се свърже директно с него и му изпрати заместител на обезщетението (напр. ваучер или талон за намаление), както и парично обезщетение.

6.4. След договорно обвързване с “Авио клейм” и съгласие за ползване на услугите ни, клиентът е задължен да не се свързва с други фирми и агенти, предоставящи същите или сходни услуги. Клиентът не може да предприема никакво друго правно действие срещу авиокомпанията самостоятелно. При желание да предприеме други действия, които не се включват в услугите на Авио клейм, срещу авиокомпанията, клиентът може да го направи само с писмено съгласие на “Авио клейм”.

6.5. Клиентът има право да се откаже от услугите на “Авио клейм” след сключване на споразумение. Условията за отказ от услугите са описани в секция 8 от настоящите общи условия.

7. Права и задължения на “Авио клейм”.

7.1. “Авио клейм” има право да откаже да поеме случай и да предостави услугите си на клиент, отправил предложение за споразумение чрез сайта avioclaim.com.

7.2. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от “Авио клейм”. “Авио клейм” се задължава да уведоми потребителя/клиента за промените в Общите условия, като на видно място в страницата www.avioclaim.com  публикува съобщение за измененията, които влизат в сила след 7 календарни дни.

7.3. “Авио клейм” си запазва правото по всяко време да прекратява или ограничава достъпа до сайта avioclaim.com и предоставяните услуги. “Авио клейм” си запазва правото да модифицира или прекратява (временно или окончателно) елемент от услугите си.

8. Право на потребителя да се откаже от споразумението

8.1. Всеки клиент, сключил споразумение с “Авио клейм” през интернет страницата www.avioclaim.com, има право да се откаже от него в срок от 14 дни след сключването му без да назовава причина за решението си. Прекратяването на споразумението може да бъде изпратено до “Авио клейм” по имейл: info@avioclaim.com или на адреса на дружеството.

8.2. След изтичане на този срок Клиентът може да се откаже от споразумението си с “Авио клейм” само при изрично постигнато писмено съгласие и заплащане на административна такса за работата по случая в размер на 150 лева за всеки отделен случай.

9. Заключителни разпоредби

Без значение в коя държава се намира клиентът, използващ услугите на “Авио клейм”, при възникнал спор се прилага правото на Република България.

Последно обновяване: 10.01.2017