Општи услови за употреба

Општи правила

Овие Општи Услови претставуваат договор помеѓу Вас (како корисник и / или посетител) и AvioClaim, во натамошниот текст „Компанијата“), во врска со условите под кои AvioClaim ги нуди информациите, софтверот, производите и услугите обезбедени на или преку www. airclaim.com (наведени како “Услугите” или “www.avioclaim.com”). Услугите се нудат само доколку се прифатат овие Општи услови.

Следниве дефиниции беа користени во овие општи услови:
„AvioClaim“ значи „Адвокатска фирма„ Георгиев и Петров “, БУЛСТАТ BG177338147, регистрирано седиште и канцеларија во Софија, П.К. 1000, ул. „Московска“ № 21, вх. Б, ет. 3.

„Регулатива 261/2004“: Европска регулатива бр. 261/2004 на Европскиот парламент и на Советот од 11 февруари 2004 г. за утврдување на заеднички правила за обесштетување и помош на патниците во случај на одбиено качување и откажување и промена или долго одложување на летовите.

„Барање/Клејм“: Барање против авиокомпанија за парично обесштетување на патникот што произлегува од правото на обесштетување според Европската регулатива бр. 261/2004

„Клиент“: Секое лице кое ги прифаќа овие Општи Услови

„Обесштетување“: Паричен износ исплатен од страна на авиокомпанијата на патник во авион
Овие Општи услови ги обврзуваат сите корисници на www.avioclaim.com, во натамошниот текст „Компанијата“. Со кликнување на копчето “Јас ги прочитав и се согласувам со Општите Условите “, клиентот се согласува, целосно прифаќа и се обврзува да се придржува кон овие Општи Услови.

Предмет на договорот и понудени услуги

Платформата е во сопственост на адвокатската фирма Георгиев и Петров, БУЛСТАТ БГ17338147, со регистрирано седиште и канцеларија: 1000 Софија, ул. „Московска“ № 21, вх. Б, ет. 3. Ова е Компанија со која ќе склучите договор за доделување наплата на долг.
Компанијата настојува да им обезбеди парично обесштетување на патниците од авион врз основа на Регулативата 261/2004 преку земање на пари од авиокомпаниите заради надомест на штета, како што е наведено во регулативата.

Крајната цена на услугите на Компанијата е 24% со вклучен ДДВ од износот на реално исплатеното обесштетување. Компанијата ги покрива сите трошоци за државни такси, адвокатски хонорари, судска експертиза и преводи.

Општи одредби

2.1. Компанијата не презема гаранција за гарантираниот резултат, ниту пак е обврзана со мислењето на клиент искажано на веб-страницата или на друг начин, во врска со можноста за успех за секој случај одделно.

2.2. Компанијата нуди услуги поврзани исклучиво со комуникација со соодветната авиокомпанија, управувањето на соодветното барање и по барање на клиентот може да помогне со судско побарување на секое посебно барање, во случаи кога не е постигнат доброволен договор со авиокомпанијата.

2.3. За секој посебен случај, клиентот треба да ги наведе потребните информации на сајтот користејќи ги методите дадени на него за собирање на релевантните информации. По успешно пополнување на сите документи дадени на сајтот, клиентот ќе добие е-пошта со копија на документите потпишани од него.

2.4. По пополнување на сите потребни документи, клиентот добива е-пошта со која се потврдува успешното склучување на договорот.

2.5. Компанијата го задржува правото да склучува договори со клиенти преку други апликации или во едноставна писмена форма.

2.6. Доколку клиентот има забелешки / предлози за измена на клаузулите во договорот, тогаш може да ги испрати до компанијата преку наведената адреса за е-пошта. Компанијата не е обврзана со дадените приговори / предлози.

Склучување договор

3.1 Со пополнување на сите полиња во Формуларот за поднесување на AvioClaim, Клиентот доставува правно обврзувачка понуда на Компанијата за склучување договор. Компанијата го прифаќа предлогот за договор во писмена форма или електронска пошта, со што му соопштува на клиентот дека го потврдува барањето. Со потврда на барањето, се смета дека е склучен договорот меѓу компанијата и клиентот.

3.2 Податоците кои клиентот ги пополнил во Формуларот и документите на веб-страницата на компанијата, т.е – име, ЕМБГ, авиокомпанија, број на лет, телефонски број и адреса на е-пошта на клиентот мора да бидат точни и доследни на идентитетот на клиентот.

3.3. Сите податоци дадени во врска со склучувањето на договорот ги обработува Компанијата во согласност со Политиката за приватност, при што основа за нивната обработка е склучување на договор, а целите за исполнување на истиот.

3.4. Релевантните документи се потпишуваат преку апликација на страницата. Потпишувањето е правно обврзувачки и ги исполнува барањата на Законот за електронски документи и услуги за електронски сертификати. (ЗЕДУУ). Секој документ потпишан од клиентот ќе биде испратен до наведената е-пошта најдоцна во рок од 24 часа од успешното завршување на пополнувањето на потребните документи.

Плаќање и провизија

4.1 Компанијата добива провизија само доколку обесштетувањето на клиентот е успешно обезбедено. Во случај на неуспех, клиентот не плаќа надомест на Компанијата.

4.2 Штом сумата на обесштетувањето е добиена, Компанијата е должна да го исплати обесштетувањето на клиентот во целост и во најкус можен рок.

4.3 Обесштетувањето се прима на банкарската сметка на Компанијата или на адвокат овластен од клиентот. Во рок од 3 дена од приемот на износот, Компанијата е должна да го исплати пренесениот износ по одбивањето на провизијата.

4.4. Доколку клиентот го прими обесштетувањето на својата банкарска сметка од соодветниот авиопревозник, тој е должен да ја извести Компанијата за примениот износ во рок од 3 (три) работни дена од приемот на плаќањето. Во овој случај, клиентот е должен да уплати 24% со вклучен ДДВ од износот на сметката на Друштвото.

4.5 Клиентот се обврзува писмено да ја извести компанијата за својата банкарска сметка. Во случај на промена на банкарската сметка, клиентот мора да ја извести Компанијата во рок од 3 (три) дена по појавата на промената. Сите банкарски и други трансферни такси се на сметка на клиентот.

Права и обврски на клиентот

5.1 Клиентот има можност да ја разгледа страницата www.avioclaim.com и да достави предлог за договор за користење на услугите на Компанијата преку соодветните обрасци достапни на страницата.

5.2 Клиентот има право да биде информиран за статусот на своето барање за обесштетување преку контактирање на Компанијата преку функционалностите на веб-страницата или наведената електронска пошта. Компанијата може да го извести клиентот за статусот на неговото барање во случаи кога неговата помош е неопходна за успешно завршување на барањето.

5.3 Секој клиент на Компанијата се обврзува да помогне за успешно завршување на постапката за барање на обесштетување преку пласирање точни информации, сите достапни документи и докази (на пр. авиокарта, резервација или друго). Клиентот се обврзува да испрати какви било корисни информации поврзани со неговото право на обесштетување до компанијата веднаш што ги добие или дознае.

5.4. Клиентот е должен веднаш да ја извести Компанијата ако авиокомпанијата директно контактира со него и му испрати замена за обесштетувањето (на пр. Ваучер или купон за попуст), како и паричен надоместок.

5.5. По склучувањето на Договорот што претставува согласност за користење на услугите на платформата „AvioClaim“, Клиентот се обврзува да не контактира со други компании и агенти кои обезбедуваат исти или слични услуги. Клиентот ќе се обрати до Авиокомпанијата исклучиво преку Компанијата и сите дејствија што нудат решавање на спорот по датумот на склучување на договорот нема да ја откажат обврската на Клиентот да го плати договорениот надомест.

5.6. Клиентот има право да ги откаже услугите на Друштвото по склучувањето на договор. Условите за откажување на услугата се опишани во Дел 7 од овие општи услови.

Права и обврски на компанијата

6.1 Компанијата има право да одбие да го преземе случајот и да даде свои услуги на клиент кој доставил предлог за договор преку веб-страницата www.avioclaim.com.

6.2. Општите услови може да се изменат во кое било време од страна на Компанијата и таа е должна да го извести корисникот / клиентот за промените во Општите услови со објавување на порака за измените на видливо место на страницата, кои влегуваат во сила по 7 календарски дена.

6.3. Компанијата го задржува правото во секое време да го прекине или ограничи пристапот до www.avioclaim.com и неговите услуги. Компанијата го задржува правото да менува или откаже (привремено или трајно) елемент на своите услуги без да даде причина.

Право на потрошувачот да се повлече од договорот

7.1 Секој клиент кој има склучено договор со Компанијата за услугите што се нудат преку платформата „AvioClaim“ преку веб-страницата www.avioclaim.com има право да се повлече од него во рок од 14 дена по склучувањето, без да даде причина за својата одлука. Раскинување на договорот може да се испрати до компанијата преку е-пошта: legal@avioclaim.com или адреса на компанијата.

7.2. Во случај на остварување на право на повлекување, Друштвото ги враќа сите доставени документи во врска со предметот на договорот. Ако, во овој период, Компанијата почнала со мерки за да бара обесштетување од авиокомпанијата, таа има право да го добие договорениот надомест.

7.3. По истекот на овој рок, Клиентот може да се повлече од својот договор со Друштвото само со јасно постигната писмена согласност и исплата на административна такса за работата на случајот, во висина од 150 лева, за секој случај посебно.

Конечни одредби

8.1 Страните се согласуваат дека сите спорови што ќе произлезат ќе бидат решени од надлежниот бугарски суд, во согласност со барањата на важечкиот бугарски закон.

8.2 Овие општи услови се утврдени на 14.08.2019 година.