Политика на заштита на лични податоци на физички лица – крајни корисници

Тимот на www.avioclaim.com ги презема своите обврски да ги заштитат Вашите лични податоци исклучително сериозно. Покрај нашите Општи Услови , оваа Политика за приватност го утврдува начинот, целите, основите, рокот и условите под кои ги обработуваме Вашите лични податоци.
Адвокатска фирма „Георгиев и Петров“, БУЛСТАТ: BG177338147, регистрирано седиште и адреса: 1000 Софија, ул. „Московска“ № 21, вх. Б, ет. 3 („Компанијата“) ги обработува вашите лични податоци во согласност со барањата на Општата регулатива за заштита на личните податоци (Регулатива на ЕУ 2016/679) и Законот за заштита на личните податоци.

Заради исполнување на регулаторните барања, со сегашната политика на доверливост, Компанијата презентира информации за Вашите права, видот на личните податоци што се собрани, основата за нивна обработка, начините на нивно чување и употреба, како и случаите во кои тие се пласираат на трети лица.

Според чл. 4 од Регулативата на ЕУ 2016/679 година, „лични податоци“ е секоја информација во врска со идентификувано физичко лице или физичко лице, идентификувано директно или индиректно, особено преку идентификатор, како што се име, идентификациски број, податоци за локацијата , идентификатор преку Интернет, или со еден или повеќе атрибути специфични за физичкиот, физиолошки, генетски, умствен, психички, економски, културен или социјален идентитет на таа личност.

Во согласност со нашите обврски согласно Регулативата 2016/679 на Европскиот парламент и Советот („Општата регулатива за заштита на податоците“), Компанијата гарантира дека обработката на лични податоци како што се име, адреса, телефон и е-пошта секогаш ќе биде во согласност со регулативата и важечкото законодавство на Бугарија во областа на заштитата на личните податоци.

Собирање и употреба на лични податоци

Компанијата собира лични податоци со цел:
Подготовка и склучување на договор, вклучително и неговото исполнување и Маркетинг активности – кога се дадени лични податоци по давање јасна, слободна и информирана согласност за нивната употреба.

Личните информации што ги давате се обработени само за целите на веб-страницата www.avioclaim.com, имено обезбедување парични бенефиции за патниците од авион врз основа на Регулативата 261/2004, како и статистички цели поврзани со внатрешна анализа и подобрување на дејноста на компанијата.

Компанијата не собира други лични податоци освен оние што се потребни за вршење на дејноста или оние што се обезбедени од вас со Вашата јасна и слободна согласност.

Личните податоци што ги обработуваме

Заради склучување договори, давање услуги и обезбедување на информации за клиентите

Ние ги собираме следниве лични податоци со цел да склучиме договор за наплата:
Име и презиме;
Е-пошта;
Телефон;
Број на банкарска сметка;
Возраст;

Личните информации се собираат преку формуларот за поднесување на барање на нашата веб-страница. Обработката на личните податоци е неопходна за исполнувањето на договор на кој субјектот на податоците е странка или за преземање на чекори по барање на субјектот на податоците пред склучувањето на договор (член 6 став 1, буква „б“ од Регулативата).

За целите на маркетинг активности

За билтени и други маркетинг активности, ние ги собираме следниве лични информации:
Име и презиме;
Е-пошта;
Други информации дадени од Вас во врска со конкретни маркетинг цели за кои сте биле информирани;
Личните податоци се собираат врз основа на јасно дадена согласност (член 6 (1) (а) од регулативата). Согласност е дадена со внесување на некои од горенаведените податоци и означување на рубриката – чекбокс „Се согласувам дека моите лични податоци ќе бидат искористени за добивање информативен билтен“.

Технички информации

Секој пат кога ќе ја посетите веб-страницата на www.avioclaim.com и / или нејзините различни секции, добиваме информации во форма на протокол за информации со следнава содржина:

Вашата IP адреса и страницата од која сте пренасочени кон нашата страница;
Информации за вашиот престој на нашата веб-страница и секциите што сте ги посетиле;
Информации за прелистувачот и оперативниот систем;
Друг вид на технички информации според техничките побарувања на информатичкиот систем;
Личните податоци се собираат врз основа на јасна согласност (член 6 (1) (а) од регулативата). Согласност се изразува со кликнување на копчето “Се согласувам” во полето “Јас сум запознаен со политиката за приватност на AvioClaim” и се согласувам да користам„ колачиња“ при користење на веб-страницата.

Лични податоци што не се обработуваат

Компанијата не собира или обработува лични податоци за:
обелоденување на расното или етничкото потекло на потрошувачите или други податоци во врска со нивната здравствена или ментална состојба;
обелоденување на политички, религиозни или филозофски верувања или членство во синдикални организации;
обелоденување на податоците за генетската, биометриската или сексуалната ориентација на корисниците.
Основи и цели за обработка на лични податоци од страна на компанијата
Обезбедените лични податоци се обработуваат во согласност со наведените основи и цели во оваа Политика за приватност.
Компанијата не прави автоматско донесување одлуки и доставените податоци нема да се користат за рекламни или маркетинг цели, ниту ќе бидат достапни на трети страни, освен во одредени случаи, т.е.:
кога тоа го бара законот;
доколку е соодветно побарано од надлежен државен или судски орган;
кога сме добиле Ваша јасна согласност за тоа.
Основи за обработка на лични податоци
Основите за обработка на личните податоци се следниве:
Пред договорни и договорни односи со клиенти, во врска со склучување договор за наплата на побарување;
Ваша јасна и слободно изразена согласност за обработка на одредени видови лични податоци;
Правни барања поврзани со дејноста на компанијата.
Цели на обработка на лични податоци
Личните податоци собрани од Компанијата се обработуваат од причините наведени во оваа политика за приватност и за целите на:
Вршење на сите активности поврзани со склучување на договор помеѓу Компанијата и Клиентот;
Регулаторни барања за сметководство;
Одговори на барања и прашања.
Период на чување на дадените податоци

Компанијата ги чува вашите податоци во согласност со временските рокови предвидени со закон. Главниот критериум со кој ќе ја одредиме должината на обработката е должината на времето за кое информацијата е потребна.

Во случаи кога не е постигнат договор, вашите лични податоци ќе бидат избришани навремено. Личните податоци обезбедени за извршување на договор ќе се чуваат за времетраењето на неговото извршување. Во случаите кога ги обработуваме личните податоци врз основа на вашата согласност, тие ќе бидат зачувани сè додека не ја повлечете својата согласност и го искористите вашето право да бидат заборавени / избришани сите лични податоци што сте ги дале.
Техничка безбедност во врска со заштитата на личните податоци
Компанијата ги спроведе сите технички и организациски мерки потребни за обработка и заштита на личните податоци во согласност со Регулативата на ЕУ 2016/679 и важечкото законодавство на Бугарија.
Преземените мерки соодветствуваат на специфичните ризици поврзани со обработката и чувањето на дадените лични податоци. Организациски и технички е заштитено чувањето на Вашите податоци од загуба, промена, кражба или неовластен пристап на неовластени трети страни.

Колачиња

За да се олесни користењето на веб-страницата www.avioclaim.com, ние користиме колачиња. Колачињата се мали датотеки со податоци што се зачувани на хард-дискот на вашиот компјутер од вашиот прелистувач и се потребни за користење на нашата веб-страница.

Ние користиме колачиња за подобро да разбереме како луѓето ја користат нашата страница и да обезбедиме подобрена навигација. Тие ни даваат информации за тоа дали веќе сте ја посетиле страницата или сте нов посетител. Колачињата не чуваат лични информации и не собираат други информации што можат да ве идентификуваат.

Ако не сакате да примате колачиња, конфигурирајте го Интернет-прелистувачот за да ги избришете сите колачиња од хард-дискот на вашиот компјутер, блокирајте колачиња или да Ве предупредува пред зачувување на колачињата.

Размена и откривање лични информации со трети страни

Во некои случаи, Компанијата може да открие одредени лични информации на нашите партнери или подизведувачи кои работат со нас, обезбедувајќи услуги поврзани со активностите на Компанијата или ќе и помагаат на Компанијата во нејзините маркетинг активности.

Компанијата може да ги открие вашите лични податоци на трети лица, вклучително и такви лица страни кои се наоѓаат надвор од Европската унија, согласно барањата на регулативата, како што се:

Организирање игри, натпревари или промоции според правилата на специфичните игри;
Трети страни со кои Друштвото има договорна согласност за употреба на виртуелни сервери (VPS);
Трети страни кои обезбедуваат услуги за подобрување на таргетирање на рекламирање на услугите на компанијата;
Општо признати даватели на услуги кои јавно се изјасниле за усогласеност со GDPR и политиките за е-приватност, како што се Google и Facebook. Согласност, исто така, вклучува поставување и употреба на уникатни персонализирани маркери за идентификација, вклучително и употреба на колачиња, localStorage или друга општо прифатена веб-технологија;
Даватели на серверни и облачни услуги кои се однесуваат на нарачки и сервисирање на кол-центрите.
Трети страни кои даваат услуги на Компанијата како сметководители, ревизори, адвокати, нотари, рекламни и ПР агенции или компании кои се вклучени во систематско администрирање на податоците.
Компанијата ќе споделува лични податоци со трети страни само по јасно обезбедување на технички и правни механизми според кои ќе се изврши обработката на споделените лични податоци во согласност со барањата на Регулативата 679/2016 и бугарското законодавство.
Компанијата се обврзува да ги преземе сите неопходни чекори за да обезбеди легитимна обработка на лични податоци во согласност со барањата за доверливост утврдени во оваа политика.

Вашите права како субјект на лични податоци

Според регулативата, секој субјект на лични податоци ги има следниве права:

Право на пристап
Вие имате право бесплатно да знаете какви лични податоци обработуваме и дали истите ги обработуваме.

Право на корекција
Во случај на не совпаѓање помеѓу вашите податоци и податоците што ги обработуваме, имате право да побарате да ги коригираме, без непотребно одложување, сите податоци зачувани од нас што се неточни.

Право на ограничување на обработката
Во одредени околности, може да побарате ограничување или блокирање на обработката на одредени податоци. Таквите случаи вклучуваат потреба да се провери точноста на Вашите лични податоци, основите за обработка или незаконитоста на нивната обработка.

Право на бришење
Во случај основата за обработка да отпадне, вие имате право да побарате бришење на сите обработени податоци од нас.

Право на пренесување на податоците
Ако сакате да ги користите Вашите лични податоци дадени електронски за истата услуга, но од друг провајдер, имате право да побарате трансфер на друг провајдер во машински читлив формат. Ова право важи само за информациите што ни ги дадовте со Ваша согласност.

Право на приговор
Ако не се согласувате со начинот на кој ги обработуваме вашите лични податоци, имате право да поднесете приговор. Ова право се однесува само на податоците чија обработка е неопходна за извршување на задача од јавен интерес или за остварување на службени овластувања кои се дадени на администраторот, како и на податоци, чија обработка е неопходна за целите на легитимните интереси на администраторот или на трето лице, освен кога интересите на субјектот на податоците преовладуваат над ваквите интереси.

Право на повлекување на согласноста
Кога давате податоци засновани на Ваша согласност, имате право во секое време да побарате повлекување согласноста за обработка на одреден вид лични податоци.

Право на жалба
Ако не сте задоволни од начинот на кој е спроведено барањето поднесено од вас, во врска со кое било од горенаведените права или сметате дека не ги обработуваме Вашите лични податоци законски, тогаш имате право да поднесете жалба до Комисијата за заштита на лични податоци што е надлежен орган за супервизија за спроведување на Регулативата на ЕУ 2016/679 и Законот за заштита на личните податоци.
Доколку сакате да остварите некое од горенаведените права, можете да испратите соодветно барање за тоа со Вашето конкретно барање на следната е-пошта: info@avioclaim.com

КОНТАКТИ на Комисијата за заштита на лични податоци
1592 Софија, Бул. Проф. Цветан Лазаров Бр. 2
Центар за информации и контакти – тел. 02 / 91-53-518
Прием – работно време од 9:00 часот до 17:30 часот
Е-пошта: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

За да се ажурира оваа Политика на приватност, таа може да се измени во целост или во нејзините делови во секое време, без посебно известување. Ве молиме, периодично проверувајте за ажурирања во оваа политика, при што датумот на последното ажурирање ќе биде наведен.

Оваа политика е прифатена на 05.08.2019 година и оттогаш не е променета.