Цена за услугите

Цената за нашите услуги е во висина на 24% со вклучен ДДВ од износот на исплатениот надоместок и се плаќа само за успех – независно дали е постигнат доброволно или по судски пат. Во случај на тужба, AvioClaim ќе ги сноси сите трошоци. Дури и во случај кога барањето на патникот е одбиено, тој не должи никакви трошоци ниту за AvioClaim, ниту за другата страна.

Нашите методи се ефикасни и докажани со текот на времето. Сè што треба да направите е да нè ополномоштите и тогаш ние се грижиме за Ваше обесштетување.