Изгубен багаж

Дължи ли авиокомпанията обезщетение за изгубен багаж при извънредни обстоятелства?

Дата: 13.04.2020

Темата за отговорността на авиопревозвача за изгубен багаж при извънредни обстоятелства беше разгледана за първи път от адвокат Владимир Иванов, съосновател на Адвокатска кантора „Бориславова и Иванов“. Неговата статия може да прочетете тук

Условията и възможностите за получаване на обезщетение при загубен или повреден багаж са уредени в Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз, по-известна като Монреалската конвенция. Отговорността на авиокомпанията при загубен или повреден багаж не се поставя в зависимост от наличието или липсата на извънредни обстоятелства.

Понятието „извънредни обстоятелства“ се споменава в Регламент № 261/2004, където са уредени правата на пътниците, но само във връзка с отказан достъп до борда, отмяна или голямо закъснение на полет.

В кои хипотези пътникът има право на обезщетение?

Авиокомпанията отговаря за настъпилите вреди, понесени в случай на унищожаване, загуба или повреда на регистриран багаж. Събитието, което е причинило унищожаването, загубата или повредата, трябва е настъпило на борда на въздухоплавателното средство или по време, когато превозвачът е бил отговорен за регистрирания багаж.

Превозвачът има задължение срещу възнаграждение да превози до определено място лице, багаж или товар – това негово задължение произтича от Търговския закон. Задължение на превозвача е и да извърши превоза в определен срок, да пази товара от приемането до предаването му, да уведоми получателя за пристигане на товара и да му го предаде в местоназначението.

На практика, предаването на багажа от страна на пътника става при „чекирането“ на багажа на летището. От този момент, авиокомпанията има гореописаните задължения и те съществуват до момента, в който не го предаде обратно на пътника.

В кои хипотези авиокомпанията не носи отговорност?

Авиокомпанията не носи отговорност при унищожен, изгубен или повреден багаж, когато:

  1. ако и доколкото вредата е настъпила поради присъщ на багажа дефект, качество или недостатък;
  2. неправилна опаковка, направена от лице, различно от авиопревозвача или неговите служители или агенти;
  3. акт на война или въоръжен конфликт;
  4. акт н държавен орган, извършен във връзка с влизането, излизането или транзитното преминаване на товара.

По какъв ред пътникът може да получи обезщетение?

Ако превозвачът признае загуба на регистриран багаж или ако регистрираният багаж не е пристигнал до изтичане на 21 дни след датата, на която е следвало да пристигне, пътникът има право да упражни срещу превозвача правата, които произтичат от договора за превоз.

Ако багажът пристигне след изтичане на 21-дневния срок, пътникът отново има право на обезщетение, както и възстановяване на извършени непредвидени разходи от първа необходимост.

Ако багажът не пристигне в този срок и авиокомпанията откаже да изплати доброволно обезщетението, пътникът има право да потърси своите права пред компетентния съд.

Съгласно Монреалската конвенция, максималният размер на обезщетение е 1 000 СПТ (специални права на тираж – международна безкасова валута). Тази сума се равнява приблизително на 1 100 евро.

Заключение

В Монреалската конвенция изрично са посочени хипотезите в които авиокомпанията не дължи обезщетение, а именно: само и доколкото вредата е възникнала поради присъщ на багажа дефект, качество или недостатък.

Ако лицето, което търси обезщетение, е допринесло/причинило за настъпване на вредата поради погрешно действие или бездействие, авиокомпанията отново е освободена от отговорност.